พรอมมิสไทยแลนด์
Tel : +44 (0) 1619 067 695
enquiries@promisclinics.com

เกี่ยวกับพรอมมิส (PROMIS)

PROMIS
PROMIS

คลินิกของพรอมมิส (PROMIS) ได้รับการรับว่าเป็นผู้ให้บริการในระดับแนวหน้าในกลุ่มผู้ให้บริการผู้ป่วยซึ่งมีปัญหาต่างๆ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากอาการทางจิตเวชและสารเสพติด   ด้วยความรู้และความชำนาญซึ่งเป็น ที่ยอมรับของทีมงานและผู้เชี่ยวชาญในการบำบัดรักษา เราสามารถประสบความสำเร็จในการวางแผนการรักษา เป็นการเฉพาะรายที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่แตก ต่างกันของผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริการของเราจะสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้รับบริการ  ทีมงานของ PROMIS ประกอบด้วยนักวิชาชีพ  เช่น  แพทย์  พยาบาล  จิตแพทย์ นักจิตวิทยา ที่ปรึกษาการติดสารเสพติด  ทีมงานและผู้เชี่ยวชาญในการบำบัดรักษา  ซึ่งทำงานร่วมมือกันสนับสนุนกันเพื่อผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ

คลินิกของพรอมมิส (PROMIS) มีความปลอดภัยและความสะดวกสบาย ในบรรยากาศที่ผู้รับบริการและครอบครัวจะได้รับความอบอุ่น เป็นกันเอง ซึ่งสามารถช่วยเหลือส่งเสริมและหาหนทางให้ครอบครัวได้เข้ามามีบทบาทในสำคัญในการแก้ปัญหาของผู้ป่วยอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการบำบัดรักษา

ยิ่งไปกว่านั้นเรายังมีเรายัง มีพื้นฐานความเข้าใจผู้รับการบำบัด ด้วยบริการจากทีมงานส่วนหนึ่งซึ่งเคยประสบเคยประสบปัญหาเช่นเดียวกับผู้เข้ารับการรักษา  ทำให้พวกเขาเข้าใจผู้เข้ารับการบำบัดได้เป็นอย่างดีถึงสาเหตุของอาการป่วย ปัญหาในการบำบัดรักษา และวิธีการในการเอาชนะความยากลำบากต่างๆ ในระหว่างการรักษา